افتخارات:

کسب رتبه برتر کشوردر حوزه بیمه های زندگی در سال ۱۳۹۶

نمایندگی منتخب جهت اجرای طرح اعطای نمایندگی بیمه های عمر و پس انداز آسیا (آیین نامه۹۶ )